Vnitřní řád školní jídelny

 

(platný od 28/8/2016)

 

AKTUALIZACE:

 • 24/8/2020 - ZMĚNA VÝŠE STRAVNÉHO
 • 30/8/2021 - dle Manuálu MŠMT vzhledem ke COVID-19

 

 

 • řídí se zákonem č. 561/2004 Sb., vyhláškou č. 84/2005 Sb., vyhláškou 107/2005 Sb. v platném znění, dalšími obecně platnými předpisy, vnitřními předpisy školy
 • V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

 

 • Každý zaevidovaný strávník má právo na stravování ve školní jídelně.

Pokud závažným způsobem poruší pravidla stanovená tímto vnitřním řádem, může být ze školního stravování vyloučen

 • žáci a zákonní zástupci jsou informováni o složení stravy (alergeny) a skladbě jídelníčku prostřednictvím nástěnek a webových stránek školy

 

 

Práva a povinnosti dětí a žáků, pravidla vztahů se zaměstnanci školy:

 

 • Žáci školy přecházejí do školní jídelny společně, ve stanoveném čase za doprovodu vychovatele školní družiny, který nad žáky vykonává dozor.
 • Žáci dodržují všechna pravidla hygieny a zásady slušného stolování, dbají pokynů vychovatele a pracovnic školní kuchyně. Použité nádobí odkládají na určené místo.
 • Při přenášení jídla se strávníci chovají ukázněně, neběhají a neprovádějí jiné činnosti, které by mohly způsobit jeho pád.
 • Žáci konzumují všechny potraviny v jídelně, včetně dezertů a ovoce, jídlo z jídelny neodnášejí
 • Žáci nejsou do jídla nuceni
 • Věc, kterou žák zničí úmyslně, v důsledku neukázněnosti nebo porušení pravidel řádu, je povinen zákonný zástupce nahradit
 • Pedagogický dohled v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí a příborů. Dohled dbá na bezpečnost stravujících se žáků. Dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, rozlitý čaj apod.), nechá dozor podlahu ihned vytřít a vysušit.
 • Dojde-li k úrazu žáka ve školní jídelně, pedagogický dohled postupuje dle vnitřního předpisu o organizaci první pomoci školy, zajistí prvotní šetření (zápis o úrazu, zápis do knihy úrazů) a oznamuje úraz vedení školy. Další úkony provádí ředitelka školy, v souladu s příslušným metodickým pokynem MŠMT ČR. Analogicky se postupuje i v případě úrazu zaměstnance.
 • Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě. Rovněž nesmí do prostor školní jídelny vstupovat nemocná osoba. Strávníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou strávníků sedících u jednoho stolu, u jednoho stolu sedí nejvýše 6 strávníků, není přípustné v prostorech školní jídelny více strávníků, než je míst k sezení. 
 • Děti a žáci (případně zaměstnanci), kteří se nepodrobní testování a současně se na ně nevztahuje žádná z výjimek (tj. děti, žáci a zaměstnanci, kteří jsou povinni po celou dobu pobytu ve škole nosit respirátor/roušku), jsou povinni při konzumaci stravy a nápojů dodržovat odstup od ostatních osob (tedy těch, kteří se testují, mají ukončené očkovaní, jsou po prodělání nemoci, případně nemohou vůbec nosit respirátor/roušku) nejméně 1,5 m.

 

Provoz a vnitřní režim:

Výdej obědů:

 

V případě zájmu o stravování ve školní jídelně si musí zájemce vyplnit přihlášku ke stravování a uhradit stravné v hotovosti, k rukám vedoucí jídelny p. R. Kunzové.

Stravné lze hradit i bankovním převodem na účet školy. Mají-li rodiče zájem o tento způsob platby stravného, požádají před prvním zasláním platby vedoucí jídelny o bližší informace (číslo účtu, variabilní symbol, částka k úhradě).

Stravné je nutno uhradit předem do 20. dne v měsíci (tj. např. do 20. září na říjen)

 

Časový rozvzh výdeje stravy:

 

 • dopolední přesnídávka MŠ – 8:45 - 9:00 hod. – zaj. výdejna MŠ
 • dopolední přesnídávka ZŠ – 9:40 - 9:55
 • výdej do jídlonosičů cizím strávníkům – 11:00 až 11:45 hod. ve vyhrazeném prostoru
 • oběd MŠ – 11:45 – 12:00 hod. – prostřednictvím výdejny MŠ
 • oběd distančně se vzdělávajících žáků ZŠ - 11:45 až 12:15 v jídelně ZŠ
 • oběd prezenčně se vzdělávajících žáků ZŠ – 12:40  – 13:00 v jídelně ZŠ
 • odpolední svačinka MŠ – 13:45 - 14:00 hod. – zaj. výdejna MŠ

 

 

Přihlásit a odhlásit oběd lze telefonicky – na čísle 554 286 016 nebo osobně ve školní jídelně. Oběd na daný den lze objednat nebo zrušit nejpozději do 12:00 hod. předešlého dne. V případě, že si strávník do této doby oběd nepřihlásí, nemá příští den na oběd nárok.

 

Výše stravného:

 

je v souladu s Přílohou č. 2 vyhlášky 107/2005 Sb o školním stravování, v platném znění. 

Cena za stravné je od 1/9/2020 stanovena následovně:

 • strávníci do 6 let       –   dopolední přesnídávka    –       7,- Kč

                                                   -   oběd                                –     18,- Kč

                                                   -   odpolední svačinka          –       7,- Kč

                                                    celodenní stravování          –   32,00 Kč

 • strávníci MŠ 7 let         –   dopolední přesnídávka    –    12,- Kč

                                          -   oběd                                –   23,- Kč    

                                          -   odpolední svačinka          –     7,- Kč

                                       celodenní stravování                    42,- Kč

 • strávníci 7 – 10 let - oběd                                            23,- Kč
 • strávníci 7 - 10 let - dopolední přesnídávka               12,- Kč
 • strávníci 11 – 14 let                                                      26,- Kč
 • strávníci 15 a více let                                                    32,- Kč
 • cizí strávníci + mzdové náklady                                    11,- Kč

                           +  věcné náklady                                        6,- Kč

                           +  zisk                                                        1,- Kč

                                                           celkem                     50,-  Kč

 

Uvedené ceny stravného platí jen pro dítě/žáka, který se účastní vyučování. Toto ustanovení neplatí pouze první den neplánované nepřítomnosti dítěte/žáka ve škole (např. nemoc). Neodhlášená (i nevyzvednutá) strava bude od druhého dne nemoci účtována včetně mzdových a věcných nákladů (tzn. + 18,- Kč/oběd)

 

 

Jídelní lístek:

 • je sestavován vedoucí jídelny s ohledem na dětské strávníky.
 • Pro daný týden je vždy vyvěšen na nástěnkách školy, u výdeje do jídlonosičů a webových stránkách.
 • Složení musí odpovídat výživovým normám dle vyhl. 107/2005 Sb. o školním stravování – příl. č. 1
 • strávníci jsou informováni o složení stravy z hlediska obsahu alergenů dle seznamu alergenů publikovaného ve směrnici 89/2000 EU od 13/12/2014 směrnicí 1169/2011 EU  

 

 

 

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 •     V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 se žáci vždy vždy řídí pokyny KHS a dodržují všechna     aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.
 • Vychovatel ŠD, případně další zaměstnanci školy v jídelně sledují chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí a příborů.
 • Vychovatel ŠD, případně další zaměstnanci školy dbají na bezpečnost stravujících se žáků Dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, rozlitý čaj apod.), nechá podlahu ihned vytřít a vysušit.
 • Dojde-li k úrazu žáka ve školní jídelně, pedagogický dohled postupuje dle vnitřního předpisu o organizaci první pomoci školy, zajistí prvotní šetření (zápis o úrazu, zápis do knihy úrazů) a oznamuje úraz vedení školy. Další úkony provádí ředitelka školy, v souladu s příslušným metodickým pokynem MŠMT ČR.
 • Běžný úklid během provozní doby zajišťuje ve výdejně pracovnice školní kuchyně, včetně stolů a podlahy znečištěným jídlem.
 • Vychovatel ŠD, případně další zaměstnanci školy dohlíží na chování dětí a reagují na nepřípustné projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
 •     V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 se žáci vždy vždy řídí pokyny KHS a dodržují všechna     aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

 

 

 

 

Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí                                                                                          

 

 

 • Žáci zacházejí s majetkem jídelny (nádobí) šetrně a opatrně
 • Věc, kterou žák zničí úmyslně, v důsledku neukázněnosti nebo porušení pravidel řádu, je povinen zákonný zástupce dítěte nahradit

                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

                                                                                                          Mgr. Ivana Kapitánová

                                                                                                                      ředitelka školy