ZŠ a MŠ Ryžoviště

Obědy zdarma

- dotační program pro rodiny pobírající dávky hmotné nouze pro 2. pololetí školního roku 2023-24.

Vnitřní řád školní jídelny

(platný od 28/8/2016)

AKTUALIZACE:

 • 22/8/2022 - ZMĚNA VÝŠE STRAVNÉHO
 • 30/8/2021 - dle Manuálu MŠMT vzhledem ke COVID-19
 • 24/8/2020 - ZMĚNA VÝŠE STRAVNÉHO

řídí se zákonem č. 561/2004 Sb., vyhláškou č. 84/2005 Sb., vyhláškou 107/2005 Sb. v platném znění, dalšími obecně platnými předpisy, vnitřními předpisy školy

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

Každý zaevidovaný strávník má právo na stravování ve školní jídelně.

Pokud závažným způsobem poruší pravidla stanovená tímto vnitřním řádem, může být ze školního stravování vyloučen

žáci a zákonní zástupci jsou informováni o složení stravy (alergeny) a skladbě jídelníčku prostřednictvím nástěnek a webových stránek školy

Práva a povinnosti dětí a žáků, pravidla vztahů se zaměstnanci školy:

 • Žáci školy přecházejí do školní jídelny společně, ve stanoveném čase za doprovodu vychovatele školní družiny, který nad žáky vykonává dozor.
 • Žáci dodržují všechna pravidla hygieny a zásady slušného stolování, dbají pokynů vychovatele a pracovnic školní kuchyně. Použité nádobí odkládají na určené místo.
 • Při přenášení jídla se strávníci chovají ukázněně, neběhají a neprovádějí jiné činnosti, které by mohly způsobit jeho pád.
 • Žáci konzumují všechny potraviny v jídelně, včetně dezertů a ovoce, jídlo z jídelny neodnášejí
 • Žáci nejsou do jídla nuceni
 • Věc, kterou žák zničí úmyslně, v důsledku neukázněnosti nebo porušení pravidel řádu, je povinen zákonný zástupce nahradit
 • Pedagogický dohled v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí a příborů. Dohled dbá na bezpečnost stravujících se žáků. Dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, rozlitý čaj apod.), nechá dozor podlahu ihned vytřít a vysušit.
 • Dojde-li k úrazu žáka ve školní jídelně, pedagogický dohled postupuje dle vnitřního předpisu o organizaci první pomoci školy, zajistí prvotní šetření (zápis o úrazu, zápis do knihy úrazů) a oznamuje úraz vedení školy. Další úkony provádí ředitelka školy, v souladu s příslušným metodickým pokynem MŠMT ČR. Analogicky se postupuje i v případě úrazu zaměstnance.
 • Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě. Rovněž nesmí do prostor školní jídelny vstupovat nemocná osoba. Strávníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou strávníků sedících u jednoho stolu, u jednoho stolu sedí nejvýše 6 strávníků, není přípustné v prostorech školní jídelny více strávníků, než je míst k sezení. 
 • Děti a žáci (případně zaměstnanci), kteří se nepodrobní testování a současně se na ně nevztahuje žádná z výjimek (tj. děti, žáci a zaměstnanci, kteří jsou povinni po celou dobu pobytu ve škole nosit respirátor/roušku), jsou povinni při konzumaci stravy a nápojů dodržovat odstup od ostatních osob (tedy těch, kteří se testují, mají ukončené očkovaní, jsou po prodělání nemoci, případně nemohou vůbec nosit respirátor/roušku) nejméně 1,5 m.

Provoz a vnitřní režim:

Výdej obědů:

V případě zájmu o stravování ve školní jídelně si musí zájemce vyplnit přihlášku ke stravování a uhradit stravné v hotovosti, k rukám vedoucí jídelny p. R. Kunzové.

Stravné lze hradit i bankovním převodem na účet školy. Mají-li rodiče zájem o tento způsob platby stravného, požádají před prvním zasláním platby vedoucí jídelny o bližší informace (číslo účtu, variabilní symbol, částka k úhradě).

Stravné je nutno uhradit předem do 20. dne v měsíci (tj. např. do 20. září na říjen)

Časový rozvrh výdeje stravy:

 • dopolední přesnídávka MŠ – 8:45 - 9:00 hod. – zaj. výdejna MŠ
 • dopolední přesnídávka ZŠ – 9:40 - 9:55
 • výdej do jídlonosičů cizím strávníkům – 11:00 až 11:45 hod. ve vyhrazeném prostoru
 • oběd MŠ – 11:45 – 12:00 hod. – prostřednictvím výdejny MŠ
 • oběd distančně se vzdělávajících žáků ZŠ - 11:45 až 12:15 v jídelně ZŠ
 • oběd prezenčně se vzdělávajících žáků ZŠ – 12:40  – 13:00 v jídelně ZŠ
 • odpolední svačinka MŠ – 13:45 - 14:00 hod. – zaj. výdejna MŠ

Přihlásit a odhlásit oběd lze telefonicky – na čísle 554 286 016 nebo osobně ve školní jídelně. Oběd na daný den lze objednat nebo zrušit nejpozději do 12:00 hod. předešlého dne. V případě, že si strávník do této doby oběd nepřihlásí, nemá příští den na oběd nárok.

Výše stravného:

 • je v souladu s Přílohou č. 2 vyhlášky 107/2005 Sb o školním stravování, v platném znění. 

Cena za stravné je od 1/9/2022 stanovena následovně:

strávníci do 6 let

 • dopolední přesnídávka – 9,- Kč
 • oběd – 21,- Kč
 • odpolední svačinka – 8,- Kč
 • celodenní stravování – 38,00 Kč

strávníci MŠ 7 let

 • dopolední přesnídávka – 14,- Kč
 • oběd – 28,- Kč    
 • odpolední svačinka – 8,- Kč
 • celodenní stravování - 50,- Kč

strávníci 7 – 10 let

 • oběd - 28,- Kč
 • dopolední přesnídávka - 14,- Kč

strávníci 11 – 14 let 

 • oběd - 31,- Kč
 • dopolední přesnídávka - 15,- Kč

strávníci 15 a více let - 39,- Kč

cizí strávníci

 • + mzdové náklady  - 16,- Kč
 • +  věcné náklady - 14,- Kč
 • zisk - 1,- Kč
 • celkem 70,-  Kč

Uvedené ceny stravného platí jen pro dítě/žáka, který se účastní vyučování. Toto ustanovení neplatí pouze první den neplánované nepřítomnosti dítěte/žáka ve škole (např. nemoc). Neodhlášená (i nevyzvednutá) strava bude od druhého dne nemoci účtována včetně mzdových a věcných nákladů (tzn. + 31,- Kč/oběd)

Jídelní lístek:

 • je sestavován vedoucí jídelny s ohledem na dětské strávníky.
 • Pro daný týden je vždy vyvěšen na nástěnkách školy, u výdeje do jídlonosičů a webových stránkách.
 • Složení musí odpovídat výživovým normám dle vyhl. 107/2005 Sb. o školním stravování – příl. č. 1
 • strávníci jsou informováni o složení stravy z hlediska obsahu alergenů dle seznamu alergenů publikovaného ve směrnici 89/2000 EU od 13/12/2014 směrnicí 1169/2011 EU  

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 se žáci vždy vždy řídí pokyny KHS a dodržují všechna     aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

Vychovatel ŠD, případně další zaměstnanci školy v jídelně sledují chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí a příborů.

Vychovatel ŠD, případně další zaměstnanci školy dbají na bezpečnost stravujících se žáků Dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, rozlitý čaj apod.), nechá podlahu ihned vytřít a vysušit.

Dojde-li k úrazu žáka ve školní jídelně, pedagogický dohled postupuje dle vnitřního předpisu o organizaci první pomoci školy, zajistí prvotní šetření (zápis o úrazu, zápis do knihy úrazů) a oznamuje úraz vedení školy. Další úkony provádí ředitelka školy, v souladu s příslušným metodickým pokynem MŠMT ČR.

Běžný úklid během provozní doby zajišťuje ve výdejně pracovnice školní kuchyně, včetně stolů a podlahy znečištěným jídlem.

Vychovatel ŠD, případně další zaměstnanci školy dohlíží na chování dětí a reagují na nepřípustné projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 se žáci vždy vždy řídí pokyny KHS a dodržují všechna     aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí                                                                                          

 • Žáci zacházejí s majetkem jídelny (nádobí) šetrně a opatrně
 • Věc, kterou žák zničí úmyslně, v důsledku neukázněnosti nebo porušení pravidel řádu, je povinen zákonný zástupce dítěte nahradit                                                                                                                                                                                  

Mgr. Jan Franek, ředitel školy

Školní jídelna

Rychlý kontakt

Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace
Rýmařovská 282
79356 Ryžoviště
ID datové schránky:
4qzmb5f
telefonické kontakty:
škola: +420 737 286 393
školka: +420 739 492 689
jídelna: +420 739 053 844
e-mail:
zsams.ryzoviste@email.cz

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Svátek

Svátek má Zbyšek

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Mezinárodní den stepu

Zítra má svátek Monika

Státní svátky a významné dny na zítřek:

 • Světový den kulturního rozvoje

Aktuální počasí

dnes, pondělí 20. 5. 2024
déšť 21 °C 10 °C
úterý 21. 5. déšť 20/12 °C
středa 22. 5. déšť 17/10 °C
čtvrtek 23. 5. slabý déšť 17/10 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Bujný květ - plný úl.

Pranostika na akt. den

Květnová rosa činí zeleným luh i háj.