ZŠ a MŠ Ryžoviště

Obědy zdarma

- dotační program pro rodiny pobírající dávky hmotné nouze pro 1. pololetí školního roku 2023-24.

GDPR

1.Zásady zpracování osobních údajů (GDPR)    

Zásady ochrany osobních údajů - SympaktZákladní škola a Mateřská škola Ryžoviště, příspěvková organizace, těmito zásadami stanovuje pravidla, kterými se bude řídit při zpracování osobních údajů, aby byla zajištěna ochrana osobních údajů, právo na soukromí subjektů a nemohlo dojít ke zneužití osobních údajů.

Pravidla zpracování osobních údajů uvedená v těchto zásadách odpovídají povinnostem uloženým Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jako „GDPR“).

Prostřednictvím těchto zásad také informujeme o skutečnostech a právech, o nichž v souladu s GDPR musíme informovat, čímž zajišťujeme dostatečnou transparentnost a otevřenost při zpracování osobních údajů.

V těchto zásadách jsou stanoveny postupy a principy na jejichž základě osobní údaje zpracováváme a pravidla jak s údaji nakládáme. V případě, že by bylo cokoliv nejasné nebo byste se chtěli na cokoliv týkající se Vašich osobních údajů zeptat, využijte kontaktní údaje uvedené zde: Kontakt

2.Shromažďování osobních údajů

2.1.Důvody shromažďování osobních údajů

Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme výlučně, pokud je to nezbytné pro:

 1. Plnění požadavků zákona.
 2. Plnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli nebo chcete uzavřít.
 3. Poskytnutí služby, kterou chcete využít.
 4. Ochranu Vašich životně důležitých zájmů.
 5. Účely našich oprávněných zájmů, pokud v takovém případě nebudou mít přednost Vaše zájmy nebo Vaše základní práva a svobody vyžadující ochranu osobních údajů.

2.2.Které osobní údaje shromažďujeme a proč

a) Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona:

 • vedení školních matrik, vedení třídní knihy, záznamy z pedagogických rad
 • doklady související s přijímáním dětí, žáků, studentů ke vzdělání
 • kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, evidence lékařských posudků
 • evidence studia žáka – přijetí, průběh, ukončení studia, vysvědčení, evidenční listy dítěte

b) Osobní údaje zpracovávané ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci:

 • předávání orgánům státní správy a státní moci (ČŠI, MŠMT, krajský úřad, soud, Policie ČR))
 • předávání údajů do státního archivu

c) Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů

 • podněty pro OSPOD
 • údaje předávané ČSSZ, zdravotním pojišťovnám
 • podklady žáků pro vyšetření v PPP
 • údaje o zdravotní způsobilosti dítěte nebo žáka na zotavovacích akcích, plaveckém výcviku, lyžařském kurzu, ap. (bezinfekčnost)

d) Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu

 • seznamy žáků na mimoškolních akcích a zahraničních zájezdech,
 • seznamy žáků na soutěžích a olympiádách,
 • jména osob, které budou odvádět dítě z mateřské školy, školní družiny,
 • kontakt na zákonné zástupce (není-li shodný s adresou dítěte),
 • fotografie za účelem propagace či zvýšení zájmu žáků o studium na dané škole,
 • zveřejnění výtvarných a obdobných děl žáků na výstavách a přehlídkách,
 • Záznamy audio a videozáznamů ze školních akcí
 • Informace o zdravotním stavu dítěte (pojištovna - úrazy)
 • číslo bankovního účtu zákonných zástupců pro účel školního stravování nebo úhrad akcí pořádaných školou

2.3.Zasílání za účelem přímého marketingu

Jedním z oprávněných zájmů může být zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu – v našem případě jde o zasílání informací o dění a akcích ve škole. To znamená, že Vám můžeme občas zaslat nabídku či informaci o akcích nebo nabídku podobných akcí, která by pro Vás mohla být zajímavá. Zasílání těchto sdělení však můžete kdykoliv zrušit prostřednictvím odkazu obsaženého v zaslaném sdělení nebo prostřednictvím kontaktního emailu uvedeného níže a poté Vám již nic zasílat nebudeme.

2.4.Souhlas

V ostatních případech můžeme Vaše osobní údaje získávat a zpracovávat pouze s Vaším výslovným a svobodným souhlasem. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v těchto zásadách. Konkrétní podmínky využití Vašich osobních údajů po udělení souhlasu jsou vždy uvedeny v každém jednotlivém souhlasu.

2.5.Získání osobních údajů

Vaše osobní údaje nezískáváme z veřejně přístupných zdrojů, ale vždy pouze od Vás nebo z nám poskytnutých veřejných registrů.

Vaše osobní údaje si od Vás buď přímo výslovně vyžádáme, nebo je můžeme získat, pokud se registrujete do našich služeb, uzavíráte s námi smlouvu nebo využíváte nějakou službu. Případně nám můžete Vaše osobní údaje poskytnout například vyplněním formulářů na webové stránce nebo komunikací s námi prostřednictvím telefonu, e-mailu, internetové diskuze či jinak. Některé Vaše osobní údaje dále shromažďujeme automaticky s Vaším souhlasem, například použitím cookies, když navštěvujete naše webové stránky.

O konkrétním důvodu zpracování Vašich osobních údajů Vás budeme vždy v každém konkrétním případě informovat. Tato informace je buď uvedena přímo v uzavírané smlouvě, v podmínkách poskytované služby nebo v těchto zásadách. Případně se nás můžete kdykoliv dotázat na důvody zpracování Vašich osobních údajů prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže.

3.Využití Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje používáme primárně k tomu, abychom Vám poskytli naše služby, mohli jsme uzavřít požadovanou smlouvu, plnili uzavřenou smlouvu, plnili zákonné požadavky, upozornili vás na změny v našich službách nebo abychom naše služby vylepšovali. O případných dalších využitích Vašich osobních údajů Vás budeme vždy informovat.

4.Předávání Vašich osobních údajů dalším osobám

4.1.Předávání osobních údajů

Vaše osobní údaje nesdělíme nikomu mimo případů, které jsou popsány v těchto zásadách.

K Vašim osobním údajům budou mít přístup pouze zaměstnanci školy, kteří budou pověřeni s těmito osobními údaji pracovat. Všichni zaměstnanci, kteří budou mít k Vašim osobním údajům přístup, jsou písemně zavázání mlčenlivostí, tudíž se o Vašich osobních údajích nesmí nikde šířit. Tito zaměstnanci jsou také odpovědně vybráni, byli seznámení s interními pravidly o ochraně osobních údajů a také řádně proškoleni, aby věděli, jak mají s Vašimi osobními údaji zacházet a za jakých podmínek může dojít ke zpracování Vašich osobních údajů. Tímto se snažíme zajistit co nejlepší ochranu Vašich osobních údajů.

Vaše osobní údaje pak budeme v ojedinělých případech předávat některým třetím osobám, pokud to bude nutné. Tyto osoby se nazývají zpracovatelé. Naše škola odpovídá za to, že tito zpracovatelé budou poskytovat vhodné záruky ke zpracování Vašich osobních údajů. Všechny zpracovatele si odpovědně vybíráme. Zpracovatelé budou současně smluvně zavázáni, aby plnili povinnosti při ochraně Vašich osobních údajů, díky čemuž bude smluvně zajištěno, že Vaše osobní údaje budou dostatečně chráněny a minimalizovalo se nebezpečí jejich zneužití.

4.2.Třetí osoby, jimž budou osobní údaje předávány

Zde uvádíme kategorie osob, kterým Vaše osobní údaje můžeme předávat, a kteří tak mohou získat k Vašim osobním údajům přístup:

Kategorie příjemců

Kategorie příjemců

Účel předání osobních údajů

Právní poradci

Využití právního poradenství

Účetní a daňoví poradci

Využití účetních a daňových služeb

Poskytovatelé IT služeb

Správa IT a správa uživatelských aplikací.

Správce webových stránek

Správa našich webových stránek.

Poskytovatelé on-line nástrojů

Využití těchto nástrojů pro zlepšení kvality našich služeb

Můžeme také Vaše osobní údaje sdílet s dalšími třetími stranami s cílem, abychom zabránili trestnému činu a snížili rizika, pokud to vyžaduje zákon a kde to považujeme za vhodné, v reakci na soudní proces nebo abychom ochránili práva či majetek školy, našich partnerů nebo Vás.

4.3.Předávání mimo EU

Vaše osobní údaje nejsou předávány do zemí mimo Evropskou unii nebo do mezinárodních organizací, kromě situací, kdy jsou tam předávány za účelem lepšího zálohování a ochrany dat a situací v těchto zásadách výslovně uvedených.

5.Automatické individuální rozhodování a profilování

Naše škola při zpracování Vašich osobních údajů neprovádí žádné automatické individuální rozhodování ani profilování, které by pro Vás mělo nějaké právní účinky, nebo by se Vás jinak významně dotýkalo. V případě, že by se toto změnilo,  budeme Vás o tom neprodleně informovat.

6.Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně nutnou dobu. Pokud již Vaše osobní údaje nejsou potřeba pro účely zpracování, neprodleně je vymažeme.

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě souhlasu, je doba zpracování v tomto souhlasu uvedena.

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme v důsledku zákonných ustanovení, zpracováváme je po dobu, po níž to zákon vyžaduje. V případě, že zákon vyžaduje archivaci některých údajů, pak tyto Vaše osobní údaje v soudu se zákonem archivujeme po požadovanou dobu.

7.Vaše práva

7.1.Právo na informace

Kdykoliv se na nás můžete obrátit, abychom Vám zaslali potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a to prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme, máte právo získat přístup k těmto informacím:

 1. Za jakých účelem Vaše osobní údaje zpracováváme a jaké jsou jejich kategorie.
 2. Kdo jsou příjemci a zpracovatelé Vašich osobních údajů.
 3. Po jakou dobu budou Vaše osobní údaje uloženy a pokud není možno tuto dobu určit, tak kritéria použití ke stanovení této doby.
 4. U kterých osobních údajů můžete požadovat jejich výmaz nebo omezení zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování.
 5. O právu podat stížnost u dozorového úřadu.
 6. O zdrojích osobních údajů, pokud nebyly získány od Vás.
 7. Jestli dochází k automatickému individuálnímu rozhodování nebo profilování.

Pokud nás o to požádáte, poskytneme Vám kopie Vašich osobních údajů, které zpracováváme. Pokud budete požadovat další kopie, může být jejich poskytnutí zpoplatněno ve výši vynaložených nákladů. Pokud bude žádost v elektronické formě, budou Vám kopie poskytnuty v elektronické formě, nepožádáte-li o jiný způsob. Máme však právo požadovat po Vás ověření Vaší identity, abychom měli ověřeno, že se informace, týkající se Vašich osobních údajů, nedostanou k nepovolané osobě.

Tyto informace se Vám pokusíme dodat co nejdříve, podle jejich rozsahu. Nejpozději však do 30 dnů.

7.2.Právo na opravu

Pokud zjistíte, že některé Vaše osobní údaje máme uvedeny nepřesně, nesprávně nebo neúplně, máte právo, abychom je bez zbytečného odkladu, poté co nám to sdělíte, opravili nebo doplnili.

7.3.Právo být zapomenut – právo výmazu

Máte právo, abychom bez zbytečného prodlení vymazali Vaše osobní údaje, pokud:

 1. Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro něž byly shromážděny.
 2. Odvoláte svůj souhlas.
 3. Vznesete námitky proti zpracování.
 4. Vaše osobní údaje jsme zpracovávali protiprávně.
 5. Výmazem bude splněna právní povinnost dle zákona.
 6. Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Vaše osobní údaje však nevymažeme ani z výše uvedených důvodů, pokud je zde dán jeden z důvodu dle čl. 17, odst. 3 GDPR.

Pokud to pak bude technicky možné a proveditelné a došlo ke zveřejnění Vašich osobních údajů nebo byly předány třetím osobám, zajistíme i vymazání těchto osobních údajů.

7.4.Právo na omezení zpracování

Máte právo, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, pokud:

 1. Nám sdělíte, že Vaše osobní údaje jsou nepřesné, a to po dobu, než přesnost osobních údajů prověříme.
 2. Vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, ale Vy nás místo o výmaz požádáte o omezení jejich použití.
 3. Již nebudeme Vaše osobní údaje potřebovat, ale Vy budete požadovat pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 4. Vznesli jste námitku proti zpracování, a to po dobu, než bude prověřeno, jestli je oprávněná.

Po dobu omezení zpracování, mohou být Vaše osobní údaje pouze uloženy a jinak mohou být zpracovávány pouze na základě Vašeho souhlasu, z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků nebo z důvodu veřejného zájmu.

7.5.Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jestliže je zpracováváme pro účely přímého marketingu. Námitku je nutné zaslat nám písemně nebo email, který je uveden níže. V případě, že vznesete námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu, Vaše osobní údaje v tomto rozsahu nadále nebudeme zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

7.6.Právo přenositelnosti údajů

Pokud nás o to požádáte, předáme Vaše osobní údaje ve strukturovaném běžně použitelném formátu, abyste je mohli poskytnout jinému správci. Přičemž, pokud to bude technicky možné, můžete chtít, abychom Vaše osobní údaje přímo předali správci, kterého nám označíte.

7.7.Právo podat stížnost

Můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění našich povinností plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

8.Zavedená opatření

Naše škola zavedla personální, organizační i technická opatření, abychom eliminovali různě závažná rizika ochrany Vašich práv a svobod a pro ochranu Vašich osobních údajů. Za tímto účelem jsme proškolili všechny naše zaměstnance, kteří přicházejí do styku s osobními údaji. Dále jsou všechny osobní údaje ve fyzické podobě zabezpečeny před neoprávněným přístupem. U osobních údajů uložených v elektronické podobě pak dodržujeme bezpečnostní standardy a taktéž jsou zabezpečeny před neoprávněným přístupem. Současně jsme zpracovali analýzu rizik za účelem předcházení rizik a provedli jsme příslušná opatření, abychom rizika co nejvíce snížili. 

9.Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Škola určila pověřence pro ochranu osobních údajů, který má na starosti ochranu osobních údajů. Na pověřence pro ochranu osobních údajů se můžete obracet v jakékoliv záležitosti týkající osobních údajů a k využití práv.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je od 1/8/2020

Ing. Nikola Pohanělová

10.Kontaktní údaje

V případě jakýchkoliv žádostí, požadavků, připomínek nebo nejasností nás můžete kontaktovat na emailu zams.ryzoviste@email.cz nebo písemně na adrese sídla. Viz Kontakt

11.Závěr

Tyto zásady byly přijaty dne 25. května 2018. Tyto zásady se mohou kdykoliv změnit. O případných změnách těchto zásad budeme informovat na našich webových stránkách.

Aktualizace údajů č.1:

Dnem 1. srpna 2020 se poveřencem GDPR stává

Ing. Nikola Pohanělová

O nás

Rychlý kontakt

Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace
Rýmařovská 282
79356 Ryžoviště
ID datové schránky:
4qzmb5f
telefonické kontakty:
škola: +420 554 286 037
nebo +420 739 053 844
školka: +420 739 492 689
jídelna: +420 554 286 016
e-mail:
zsams.ryzoviste@email.cz

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Svátek

Svátek má Bohumil

Zítra má svátek František

Státní svátky a významné dny na zítřek:

 • Mezinárodní den ochrany zvířat

Aktuální počasí

dnes, úterý 3. 10. 2023
slabý déšť 20 °C 12 °C
středa 4. 10. polojasno 14/8 °C
čtvrtek 5. 10. jasno 14/6 °C
pátek 6. 10. skoro jasno 15/5 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Září víno vaří, říjen víno pijem.

Pranostika na akt. den

Po svaté Tereze mráz po střechách leze.