Zápis dětí do mateřské školy 

pro školní rok 2021/2022

proběhne v týdnech od 3. do 14. května 2021.

 

Zájemci o umístění dítěte  v uvedených dnech doručí mateřské škole

Žádost o přijetí

Evidenční list

na kterém lze potvrzení pediatra osvědčující absolvování povinného očkování nahradit kopií očkovacího průkazu a 

čestným prohlášením:

Poznámka: Povinné očkování se netýká dětí zapisovaných k povinnému předškolnímu vzdělávání v posledním roce před nástupem do 1. ročníku. 

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, 

které dosahují k 31. 8. 2021 pěti let

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. 

Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. 

 

Čestné prohlášení 

můžete stáhnout z těchto stránek kliknutím na odkaz 

nebo jen na papír rukou napsat následující text: 
 

Prohlašuji, že jméno a příjmení dítěte, nar. XX.X. XXXX
se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

 
Příloha: kopie očkovacího průkazu
 

Datum a podpis zákonného zástupce
 

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.  
 

Výše uvedené dokumenty doručte škole:

- datovou schránkou nebo

- emailem s elektronickým podpisem nebo 

- poštou nebo 

- dle konkrétní situace i osobním podáním ve škole. (v případě nařízených protiepidemických opatření před osobním předáním dohodněte termín předem telefonicky nebo mailem) 

 

Nemáte-li možnost formuláře vytisknout, sdělte telefonicky 739 053 844 nebo mailem zsams.ryzoviste@email.cz

svou adresu, zašleme vám je poštou.

 

 

Při přijímání bude zohledňováno zda:

1) je přihlašované dítě v předškolním věku

2) má přihlašované dítě trvalé bydliště v obci Ryžoviště

 

Pro děti předškolního věku je docházka 

do mateřské školy 

 POVINNÁ.

 

 

Tiskopisy potřebné k podání žádosti o přijetí do mateřské školy ke stažení zde:

Žádost o přij. k předšk. vzdělávání

Evidenční list pro dítě v mateřské škole

Čestné prohlášení - povinné očkování