Výsledky zápisu

ROZHODNUTÍ

o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022:


Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání a žádosti o odklad plnění povinné školní docházkyo jeden rok podané v Základní škole a Mateřské škole Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace pro školní rok 2021/2022. 
u dětí s těmito evidenčními čísly:


Seznam evidenčních čísel dětí/žadatelů, pod kterými byly přijímány žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání.

V registračním čísle uchazeče je poslední čtyřčíslí totožné 
s posledním čtyřčíslím rodného čísla dítěte (/za lomítkem)

Registrační číslo

ZŠ/2021/01/0553    přijat/a k základnímu vzdělávání

ZŠ/2021/02/0308    přijat/a k základnímu vzdělávání

ZŠ/2021/03/0157    přijat/a k základnímu vzdělávání

ZŠ/2021/04/0806    udělen odklad plnění povinné školní docházky o jeden rok

ZŠ/2021/05/0488    udělen odklad plnění povinné školní docházky o jeden rok

ZŠ/2021/06/1136    udělen odklad plnění povinné školní docházky o jeden rok

ZŠ/2021/07/0639    přijat/a k základnímu vzdělávání

                                                                           
0důvodnění:
Odůvodnění rozhodnutí není třeba, jestliže správní orgán prvního stupně všem účastníkům v plném rozsahu vyhoví.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky Základní školy a Mateřské školy Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvkové organizace ke krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.
Datum podpisu ředitelky školy:
V Ryžovišti, 29/4/2021 Mgr. Ivana Kapitánová, v.r., ředitelka školy
Datum zveřejnění rozhodnutí 29/4/2021