Výsledky zápisu

ROZHODNUTÍ

o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019:


Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace od školního roku 2018/2019. 
u dětí s těmito evidenčními čísly:


Seznam evidenčních čísel dětí/žadatelů, pod kterými byly přijímány žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání.

Registrační číslo

ZŠ/2018/01    přijat/a k základnímu vzdělávání

ZŠ/2018/02    přijat/a k základnímu vzděláván

ZŠ/2018/03    přijat/a k základnímu vzděláván

ZŠ/2018/04    přijat/a k základnímu vzděláván

ZŠ/2018/05    přijat/a k základnímu vzděláván

ZŠ/2018/06    přijat/a k základnímu vzděláván

ZŠ/2018/07    přijat/a k základnímu vzděláván

ZŠ/2018/08    přijat/a k základnímu vzděláván

ZŠ/2018/09    přijat/a k základnímu vzděláván

ZŠ/2018/10    přijat/a k základnímu vzděláván

ZŠ/2018/11    udělen odklad zahájení povinné školní docházky o jeden rok


0důvodnění:
Odůvodnění rozhodnutí není třeba, jestliže správní orgán prvního stupně všem účastníkům v plném rozsahu vyhoví.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele Základní školy a Mateřské školy Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvkové organizace ke krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.
Datum podpisu ředitele školy:
V Ryžovišti, 24/4/2018, Mgr. Ivana Kapitánová, v.r., ředitelka školy
Datum zveřejnění rozhodnutí 25/4/2018