Výsledky zápisu

ROZHODNUTÍ

o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021:


Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace od školního roku 2020/2021. 
u dětí s těmito evidenčními čísly:


Seznam evidenčních čísel dětí/žadatelů, pod kterými byly přijímány žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání.

V registračním čísle uchazeče je poslední čtyřčíslí totožné 
s posledním čtyřčíslím rodného čísla dítěte

Registrační číslo

ZŠ/2020/01/0028    udělen odklad plnění povinné školní docházky o jeden rok

ZŠ/2020/02/0182    přijat/a k základnímu vzdělávání

ZŠ/2020/03/0553    udělen odklad plnění povinné školní docházky o jeden rok

ZŠ/2020/04/0834    přijat/a k základnímu vzdělávání

ZŠ/2020/05/0157    udělen odklad plnění povinné školní docházky o jeden rok

ZŠ/2020/06/0064    přijat/a k základnímu vzdělávání

ZŠ/2020/07/0962    přijat/a k základnímu vzdělávání

ZŠ/2020/08/0694    přijat/a k základnímu vzdělávání

ZŠ/2020/09/0308    udělen odklad plnění povinné školní docházky o jeden rok

ZŠ/2020/10/0833    přijat/a k základnímu vzdělávání

                                                                             Vysv.: ŠPZ = školské poradenské zařízení
0důvodnění:
Odůvodnění rozhodnutí není třeba, jestliže správní orgán prvního stupně všem účastníkům v plném rozsahu vyhoví.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky Základní školy a Mateřské školy Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvkové organizace ke krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.
Datum podpisu ředitelky školy:
V Ryžovišti, 3/5/2020 Mgr. Ivana Kapitánová, v.r., ředitelka školy
Datum zveřejnění rozhodnutí 3/5/2020
 
Aktualizace:
Rozhodnutí o udělení odkladu zahájení plnění povinné školní docházky o jeden rok pro děti registrované pod čísly  ZŠ/2020/05/0157 a ZŠ/2020/09/0308
bylo vydáno 28. května 2020.
0důvodnění:
Rozhodnutí bylo vydáno na základě žádosti zákonného zástupce dítěte a doloženo doporučujícími stanovisky dle požadavků § 37, odst. 1 zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon), v platném znění.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky Základní školy a Mateřské školy Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvkové organizace ke krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.
Datum podpisu ředitelky školy:
V Ryžovišti, 28/5/2020 Mgr. Ivana Kapitánová, v.r., ředitelka školy
Datum zveřejnění rozhodnutí 30/5/2020
 
Aktualizace č. 2:
Rozhodnutí o udělení odkladu zahájení plnění povinné školní docházky o jeden rok pro děti registrované pod čísly  ZŠ/2020/05/028 a ZŠ/2020/09/0553
bylo vydáno 12. června 2020.
0důvodnění:
Rozhodnutí bylo vydáno na základě žádosti zákonného zástupce dítěte a doloženo doporučujícími stanovisky dle požadavků § 37, odst. 1 zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon), v platném znění.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky Základní školy a Mateřské školy Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvkové organizace ke krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.
Datum podpisu ředitelky školy:
V Ryžovišti, 12/6/2020 Mgr. Ivana Kapitánová, v.r., ředitelka školy
Datum zveřejnění rozhodnutí 12/6/2020