Inkluze v ZŠ Ryžoviště

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání (dále jen „Poskytovatel dotace“ nebo „MŠMT“), na základě žádosti o poskytnutí dotace
přijaté dne 28. 03. 2017 v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování -
Šablony pro MŠ a ZŠ I, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová
pravidla“), rozhodlo o poskytnutí dotace projekt s názvem
„Inkluze v ZŠ Ryžoviště“,
s reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005850“
 
Výše dotace:

Finanční rámec projektu

Částka (v Kč

Podíl na celkovém rozpočtu (v %)

Celkové způsobilé výdaje projektu

487 640,00

-

Dotace

487 640,00

100

z toho z Evropského sociálního fondu, tj. z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu [§ 44 odst. 2 písm. f) rozpočtových pravidel];

414 494,00

 

85

z toho ze státního rozpočtu, tj. prostředky ze státního rozpočtu na část národního spolufinancování [§ 44 odst. 2 písm. j)rozpočtových pravidel

73 146,00

15

Prostředky poskytnuté v režimu de minimis dle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne

18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis

 

-

-