ZŠ a MŠ Ryžoviště

Mateřská škola a školní jídelna budou v době od 1. července do 31. srpna 2022 uzavřeny.

Probíhající práce lze sledovat zde.

Školní rok 2020/2021

informace ze školního roku 2020/2021


Více zde: https://www.skola-ryzoviste.cz/covid-19/

Od pondělí 12. dubna 2021 je mateřská škola přístupná pouze dětem předškolního věku. Děti nemusí nosit ochrannou roušku ani respirátor a budou 2x týdně testováni neinvazivním testem "Singclean". Jak testování probíhá můžete zjistit na tomto videu youtu.be/BmDnd140UH4 

Úplata za předškolní vzdělávání je za měsíce březen a duben prominuta.

Prezenční výuka v základní škole bude probíhat pro  všechny žáky 1. - 4. ročníku za dodržení všech hygienických pravidel - respirátory nebo roušky po celou dobu výuky, žákovské skupiny se nesmějí potkávat. Dvakrát týdně bude probíhat neinvazivní antigenní testování testem SINGCLEAN - jak to probíhá? Mrkněte sem youtu.be/BmDnd140UH4

Testy zajišťuje škola.

Podrobné informace k testování najdete na těchto odkazech:

Dítě nebo žák  nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání Pokud se dítě, žák nebo student neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti/žákovi distanční způsob vzdělávání podle zákona,  poskytne přiměřenou formu studijní podpory – např. posílání týdenních plánů probíraného učiva, případně individuální konzultaci po předchozí domluvě.

Dle sdělení ministerstva práce a sociálních věcí, pokud rodiče odmítnou poslat své děti do školy nebo školky, například kvůli nesouhlasu s jejich testováním či nošením roušek, ztrácejí tím nárok na proplácení ošetřovného. A to za dny prezenční výuky.

Od  pondělí 4. ledna 2021 bude mateřská škola v provozu. Výuka v základní škole bude probíhat pro  všechny žáky 1. - 4. ročníku za dodržení všech hygienických pravdel - roušky po celou dobu výuky, žákovské skupiny se nesmějí potkávat.

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

Celé znění pokynu Ministerstva školství

Ministerstvo školství vydalo k provozu škol tyto pokyny:

* Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol a žáků vyšších ročníků prvního stupně základních škol za předpokladu, že jsou ve školním roce 2020/2021 zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníku (tzv. malotřídní škola)

* Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). 

* Při příchodu, odchodu a pohybu žáků ve škole bude minimalizován kontakt mezi žáky různých tříd.

* Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. 

* Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání

* Pobyt ve školní družině bude z organizačních důvodů umožněn žákům zaměstnaných rodičů, jelikož je nutno dodržet podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy i v  provozu školní družiny. Úplata za pobyt ve školní družině se za listopad nevybírá.

* Zařízení školního stravování jsou v provozu. 

Při provozu školního stravování budeme dodržovat:

 • rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly
 • maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby 
 • ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení, 
 • udržování maximálního možného rozestupu mezi žáky z různých tříd
 • ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce  
 • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy. 

Odkaz na plné znění pokynu ministerstva školství

Od 12. října do 23. října je mateřská škola, základní škola i školní družina ve stejném režimu jako doposud.

Mění se pouze rozvrh hodin - z plavání přecházíme na 2 hodiny tělesné výchovy týdně.

Nyní se provoz školy řídí manuálem MŠMT ČR - celé znění zde: https://www.msmt.cz/file/53580/  a hned  aktualizace  www.msmt.cz/file/53619/

Mimořádné opatření č. 26/2020 KHS Moravskoslezského kraje ( celé znění zde: https://www.msmt.cz/file/53993/

obsahuje v bodu 5) sdělení, že součástí vzdělávání není zpěv.

Toto opatrřní vstupuje v platnost 5. 10. 2020 v 0:00 hod. a je platné do 18. 10. 202 do 23:59 hod.

Od 10. září povinné roušky ve všech vnitřních prostorách. Ve třídách ZŠ roušky být nemusí.Dětí a učitelek MŠ se opatření netýká.

Z manuálu pro školu vyplývají tyto OBECNÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ K PROVOZU:

 • Školy zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.  
 • Od dětí/žáků se před prvním příchodem do školynevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.  
 • Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu dětí/žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy
 • Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu dětí/žáků ve třídách, odděleních.
 • Doporučuje se, aby byl pobyt zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob uvnitř budovy škol a školských zařízení omezen, pokud to lze. 
 • Škola v průběhu školního roku zváží nutnost konání těch aktivit, které nejsou pro naplnění školního vzdělávacího programu nezbytné a dochází při nich ke koncentraci vyššího počtu lidí (např. kulturní a sportovní akce více škol) a pokud možno takové aktivity nekoná. Konání těchto aktivit nicméně není obecně zakázáno; s přihlédnutím k výše uvedenému je možné organizovat školní výlety, školy v přírodě, adaptační pobyty apod. (v závislosti na aktuální epidemiologické situaci podle „semaforu“ MZd
 • §!  V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.
 • Platí obecná doporučení MZd podle jednotlivých stupňů pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví, tzv. semafor https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/07/Stupne-pohotovosti-v-oblasti-ochrany-verejneho-zdravi.pdf

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19 

 • Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).  
 • Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí/žáků příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:
  •  příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka/studenta do školy – dítě/žák není vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce, 
  • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu, 
  • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte/žáka ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte/nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/žáka ze školy.  Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
  • V izolaci pobývá osoba až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným zástupcem v případě dítěte/nezletilého žáka. Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy.
 • V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti je za normální tělesnou teplotu obecně považována hodnota do 37 °C. 
 • V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama KHS nekontaktuje.

POZOR!!

Dítěti/žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Pokud u dítěte/žáka přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost.

INFORMACE K DISTANČNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí/žáků alespoň jedné skupiny/třídy. Povinnost poskytovat tímto způsobem v daných situacích vzdělávání se vztahuje na základní školy.  Mateřské školy mají povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí třídy, která je organizována výlučně pro tyto děti, nebo chybí většina těchto dětí z celé mateřské školy nebo z celého odloučeného pracoviště. Prezenční výuka dotčených dětí/žáků přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní děti/žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Preferuje se, aby zároveň zůstávali součástí jedné skupiny.

Žáci a studenti mají povinnost se distančně vzdělávat. 

U dětí mateřských škol se povinnost týká dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.  

Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám dětí/žáků. 

V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti/žáci nejsou přítomni ve škole. Doporučuje se však, pokud to organizační možnosti školy dovolí, udržovat alespoň částečně distanční vzdělávání dotčených dětí/žáků, a to na základě jejich dobrovolnosti a s ohledem na jejich individuální podmínky.

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ 

 • Pokud je určitému dítěti/žákovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.
 • Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, platí u škol a školských zařízení veřejných zřizovatelů následující:
  •  V mateřských školách stanoví ředitel školy maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu, a to i v případě, že mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem. 
  •  Ve školní družině stanoví ředitel školy úplatu poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu
Datum vložení: 1. 9. 2020 0:00
Datum poslední aktualizace: 16. 4. 2022 22:12
Autor:

O nás

Rychlý kontakt

Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace
Rýmařovská 282
79356 Ryžoviště
ID datové schránky:
4qzmb5f
telefonické kontakty:
škola: +420 554 286 037
nebo +420 739 053 844
školka: +420 739 492 689
jídelna: +420 554 286 016
e-mail:
zsams.ryzoviste@email.cz

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Svátek

Svátek má Petra

Zítra má svátek Helena

Aktuální počasí

dnes, středa 17. 8. 2022
jasno 28 °C 17 °C
čtvrtek 18. 8. zataženo 28/19 °C
pátek 19. 8. slabý déšť 30/19 °C
sobota 20. 8. déšť 22/17 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Co srpen neuvaří, to už září nedosmaží.

Pranostika na akt. den

Udělá-li se v srpnu deštivo, prší med a dobré víno.