COVID - 19 ROUŠKY VŠEM – omalovánky pro děti | KUKANDOart.cz

Zde budeme zveřejňovat aktuálně platná protiepidemická pravidla a opatření, vydávaná pro školská zařízení ministerstvy zdravotnictví a školství. Situce se mění, budou se pravděpodobně měnit i opatření. Prosíme průběžně sledujte.
 
 
 
 
 

Nyní se provoz školy řídí manuálem MŠMT ČR - celé znění zde: https://www.msmt.cz/file/53580/  

a hned aktualizace  www.msmt.cz/file/53619/

 

Od 10. září povinné roušky ve všech vnitřních prostorách. Ve třídách ZŠ roušky být nemusí.Dětí a učitelek MŠ se opatření netýká.

 
Z manuálu pro školu vyplývají tyto OBECNÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ K PROVOZU:
 • Školy zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.  
 • Od dětí/žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.  
 • Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu dětí/žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy
 • Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu dětí/žáků ve třídách, odděleních.
 • Doporučuje se, aby byl pobyt zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob uvnitř budovy škol a školských zařízení omezen, pokud to lze. 
 • Škola v průběhu školního roku zváží nutnost konání těch aktivit, které nejsou pro naplnění školního vzdělávacího programu nezbytné a dochází při nich ke koncentraci vyššího počtu lidí (např. kulturní a sportovní akce více škol) a pokud možno takové aktivity nekoná. Konání těchto aktivit nicméně není obecně zakázáno; s přihlédnutím k výše uvedenému je možné organizovat školní výlety, školy v přírodě, adaptační pobyty apod. (v závislosti na aktuální epidemiologické situaci podle „semaforu“ MZd
 • §!  V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.
 • Platí obecná doporučení MZd podle jednotlivých stupňů pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví, tzv. semafor https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/07/Stupne-pohotovosti-v-oblasti-ochrany-verejneho-zdravi.pdf
KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19 
 • Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).  
 • Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí/žáků příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:
  •  příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka/studenta do školy – dítě/žák není vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce, 
  • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu, 
  • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte/žáka ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte/nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/žáka ze školy.  Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
  • V izolaci pobývá osoba až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným zástupcem v případě dítěte/nezletilého žáka. Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy.
 • V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti je za normální tělesnou teplotu obecně považována hodnota do 37 °C. 
 • V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama KHS nekontaktuje.
POZOR!!
Dítěti/žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Pokud u dítěte/žáka přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost
 
INFORMACE K DISTANČNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí/žáků alespoň jedné skupiny/třídy. Povinnost poskytovat tímto způsobem v daných situacích vzdělávání se vztahuje na základní školy.  Mateřské školy mají povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí třídy, která je organizována výlučně pro tyto děti, nebo chybí většina těchto dětí z celé mateřské školy nebo z celého odloučeného pracoviště. Prezenční výuka dotčených dětí/žáků přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní děti/žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Preferuje se, aby zároveň zůstávali součástí jedné skupiny.
Žáci a studenti mají povinnost se distančně vzdělávat. 
U dětí mateřských škol se povinnost týká dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.  
Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám dětí/žáků. 
V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti/žáci nejsou přítomni ve škole. Doporučuje se však, pokud to organizační možnosti školy dovolí, udržovat alespoň částečně distanční vzdělávání dotčených dětí/žáků, a to na základě jejich dobrovolnosti a s ohledem na jejich individuální podmínky.
 
ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ 
 • Pokud je určitému dítěti/žákovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.
 • Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, platí u škol a školských zařízení veřejných zřizovatelů následující:
  •  V mateřských školách stanoví ředitel školy maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu, a to i v případě, že mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem. 
  •  Ve školní družině stanoví ředitel školy úplatu poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu